regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Gospodarstwa.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Gospodarstwa.
 3. Każdy Gość zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem pobytu, a rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z jego akceptacją.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji obiektu oraz w każdym z pokojów.
 5. Doba pobytu rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 6. Przedłużenie doby pobytowej jest możliwe w miarę dostępności pokoi, tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Gospodarza.

ZASADY REZERWACJI

 1. Rezerwacja może być dokonana drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłacenia w ciągu 2 dni od daty rezerwacji (decyduje data wpływu na konto bankowe Gospodarstwa) zadatku w wysokości 30% całkowitej opłaty za pobyt.
 3. Rezerwacja staje się gwarantowana w momencie dokonania przedpłaty zadatku 30% wartości pobytu w terminie potwierdzonym przez Gospodarstwo. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 4. Niestawienie się Gościa w Gospodarstwie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Gospodarstwa o zaistniałym fakcie (dla rezerwacji zadatkowanych).
 5. Rezygnacja z pobytu lub zmiana pobytu zgłoszona po otrzymaniu zadatku przez Gospodarstwo, złożona na piśmie lub mailowo w terminie krótszym niż 45 dni przed datą początku pobytu, daje dla Gospodarstwo prawo do odstąpienia od umowy i prawo do zachowania zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego.
 6. Gość jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt zaraz po przyjeździe podczas meldowania.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed jego zakończeniem Gospodarstwo nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.
 8. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju w godzinach wyznaczonych na wymeldowanie uprawnia do obciążenia Gościa opłata za kolejną biegnącą dobę hotelową w podwójnej wysokości, bez gwarancji możliwości pozostania w tym samym pokoju,
 9. Gospodarstwo może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOSPODARSTWA

 1. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym rzeczy wartościowe, pozostawione, zgubione na terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży. Rzeczy wartościowe należy przechowywać w sejfie, który jest wyposażeniem pokoju.
 2. Parking na terenie Gospodarstwa jest parkingiem niestrzeżonym i w związku z opłacenie pobytu przez Gościa nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania pojazdów mechanicznych. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu mechanicznego Gościa, bądź pozostawionych w nim przedmiotów zarówno, gdy pojazd Gościa został pozostawiony na parkingu Gospodarstwa, jak i poza nim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Przez cały okres pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Gospodarstwa pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Agroturystyki  powstałe z jego winy.
 3. Gospodarstwo Agroturystyczne zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe  w pełnej wysokości.
 4. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do pokoju, równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Gospodarza.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gospodarstwo może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Gospodarstwa Agroturystycznego. W przypadku wymeldowania Gościa, który rażąco naruszył Regulamin obiektu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt.
 7. Ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 

CISZA NOCNA

 1. W Gospodarstwie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Gospodarstwa nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarstwo może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową (np. żelazek, grzałek, kuchenek), nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Gospodarstwie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W razie naruszenia zakazu Gość/Goście zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju (w tym dearomatyzacji) w kwocie w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość/Goście również zostanie/ną obciążony/żeni tymi  
 3. Obowiązuje zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy stanowiących wyposażenia, np. ręczników, koców, pościeli.
 4. Pokoje są sprzątane w trakcie pobytu na wyraźną prośbę Gościa.
 5. W Gospodarstwie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Gospodarstwo bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.
 6. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. W pokojach obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł. Karta podlega zwrotowi w momencie wymeldowania.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian użytkowych lub wizualnych w pokojach, w tym jakichkolwiek adaptacji.

PLAC ZABAW I BOISKO

 1. Plac zabaw i boisko przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci od lat 3.
 2. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką opiekunów prawnych.
 3. Na plac zabaw oraz boisko nie wolno wprowadzać zwierząt.
 4. Na placu zabaw i boisku nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do wyznaczonych koszy na śmieci.
 5. Na placu zabaw i boisku można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie.
 6. W związku z zagrożeniem utraty zdrowia i życia oraz urazami niedopuszczalne jest: palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia;  wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;  siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;  huśtanie się na stojąco, wjeżdżanie na plac zabaw i boisko rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach lub każdym innym urządzeniem lub sprzętem przeznaczonym do rekreacji lub uprawiania sportu.
 7. Korzystanie z placu zabaw i boiska przez osoby powyżej 13 roku życia;
 8. Na plac zabaw i teren boiska zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 9. Na placu zabaw i terenie boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów lub wyrobów tytoniowych.
 10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw i boiska musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
 11. Opiekunowie prawni dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać Gospodarzowi zauważone usterki, uszkodzenia itp.
 12. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać opiekun prawny.

POKÓJ ZABAW

 1. Do korzystania z pokoju zabaw uprawnieni są Goście Gospodarstwa.
 2. Przed wejściem do pokoju zabaw Gość ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 3. Gospodarze nie ponoszą  odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
 4. Pokój zabaw jest miejscem przeznaczonym dla dzieci 2-12 lat wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych.
 5. Zabrania się wynoszenia zabawek z pokoju zabaw.
 6. Gospodarstwo nie podejmuje żadnych działań dyscyplinujących dzieci. Uwagi dotyczące nagannego zachowania zostaną przekazane opiekunom prawnym.
 7. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z pokoju zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 8. W pokoju zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz produktów spożywczych.
 9. Gospodarstwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez dzieci na terenie pokoju zabaw.
 10. Ze względu na zachowanie czystości obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania wózków dziecięcych.
 11. W przypadku doznania podczas korzystania w pokoju zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie pokoju zabaw.
 12. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Gości zabrania się przebywania w Pokoju Zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

TEREN PRZY JEZIORZE I STAWIE

 1. Teren nad jeziorem i stawem nie jest strzeżony. Gospodarstwo nie odpowiada za bezpieczeństwo osób znajdujących się na tym terenie oraz za wejście jakichkolwiek osób do wody.
 2. Korzystanie z terenu nad jeziorem i stawem dla Gości Gospodarstwa jest nieodpłatne.
 3. Osoby korzystające z terenu na jeziorem lub stawem zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania porządku oraz stosowania się do poleceń Gospodarza.
 4. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest wzajemna obserwacja, w razie potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie Gospodarza, bądź odpowiednich służb.
 5. Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) mogą przebywać na terenie przy plaży lub stawie tylko pod opieką opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
 6. Goście Gospodarstwa mogą korzystać z leżaków nieodpłatnie.
 7. Goście mogą korzystać z udostępnionych sprzętów wodnych nieodpłatnie i na własną pełną odpowiedzialność na następujących zasadach:
  • Korzystanie jest możliwe jedynie w godzinach od 08:00 do 20:00;
  • Ze sprzętu wodnego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 rok życia). Osoby niepełnoletnie (powyżej 13 roku życia) mogą korzystać ze sprzętu wodnego jedynie pod opieką pełnoletnich opiekunów prawnych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Ze sprzętów wodnych nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 13 roku życia;
  • Goście mogą korzystać ze sprzętu wodnego jedynie z użyciem kamizelki asekuracyjnej, które udostępnia Gospodarstwo. W razie braku kamizelki Goście nie mogą używać sprzętu i są zobowiązane zgłosić ten fakt Gospodarzowi;
  • Ilość osób przebywających na sprzęcie wodnym nie może być wyższa niż przewidziana norma (dla rowerka wodnego – 2 osoby, dla łódki – 2 osoby)
  • zakazuje się kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody) oraz spożywania alkoholu/środków odurzających lub bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. W przypadku gdy Goście zauważą jakiekolwiek wady lub usterki w sprzęcie wodnym zobowiązane są niezwłocznie powiadomić Gospodarza przed użyciem sprzętu. Za uszkodzenie sprzętu po użyciu przez Gościa, ponosi on z tego tytułu odpowiedzialność materialną.
 9. Na teren przy jeziorze oraz stawie zabrania się:
 • wstępu osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • wnoszenia, spożywania oraz sprzedaży alkoholu oraz środków odurzających
 • wrzucania odpadów do wody
 • niszczenia urządzeń i sprzętu
 • popychania i wrzucania do wody innych osób
 • wprowadzania psów baz smyczy, bądź kagańca
 • biegania po pomostach
 • używania środków higieny osobistej ( szampony, mydła, żele myjące)
 • wjeżdżania, parkowania pojazdami.
 1. Osoby wprowadzające zwierzęta na teren przy jeziorze lub stawie mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie przy jeziorze lub stawie Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Osoby przebywające na terenie przy jeziorze lub stawie ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody będące wynikiem ich działania bądź zaniechania. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu plaży i pomostów, a Gospodarstwo zastrzega możliwość poinformowania policji.
 4. Wejście na teren przy jeziorze lub stawie jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

LAS

Las jest żywą strukturą, w której ciężko zachować standardy bezpieczeństwa. Każdy leśny turysta powinien mieć świadomość jakie zagrożenia mogą wystąpić w środowisku leśnym. W poniższej tabeli spisano informacje, które mogą ułatwić uniknięcia  oraz zminimalizowanie możliwych zagrożeń.

Za przebywanie gościa w lesie  Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności.

Zagrożenie

Możliwe skutki zagrożenia

Sposób ochrony

Zmienne warunki pogodowe  (opady, burze, wichury, skrajne temperatury), spadające gałęzie i drzewa

udar cieplny, odmrożenia, urazy, śmierć

oddalenie się z lasu, zachowanie ostrożności, odpowiednie ubranie i obuwie, przestrzeganie zakazów wstępu do lasu

Prace gospodarcze w lesie (wycinka drzew, załadunek i transport drewna)

urazy, śmierć

przestrzeganie zakazów wstępu, zachowanie bezpiecznej odległości od ścinanego drzewa (min. podwójna wysokość drzewa), zachowanie bezpiecznej odległości od załadunku drewna (min. podwójna długość wysięgnika), zachowanie ostrożności

Pożar

oparzenia, urazy, śmierć

przestrzeganie zakazów wstępu do lasu, poinformowanie Straży Pożarnej o pożarze, oddalenie się z lasu, zachowanie ostrożności

Kleszcze i ukąszenia owadów

Bolesne ukąszenia, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych (KZM), borelioza,  tularemia, babesia, anaplozmoza, hantawirusy, toksoplazmoza, choroby układu oddechowego, choroby skóry

długie spodnie i długi rękaw, wysokie buty, repelenty na kleszcze i komary, szybkie usuwanie kleszczy, szczepienia przeciwko KZM, konsultacja u lekarza w przypadku ukłucia kleszcza, badania na boreliozę,

Pogryzienie przez zwierzęta (np. jadowita żmija zygzakowata, samica broniąca swoich młodych, zwierzę zarażone wścieklizną)

urazy, wścieklizna

unikanie zwierząt, wzmożona uwaga,

Warunki terenowe(nierówna lub śliska powierzchnia, leżące gałęzie, zwalone drzewa, pniaki, skarpy, bagna)

urazy, śmierć

długie spodnie i długi rękaw, wysokie buty, zachowanie ostrożności, przestrzeganie zakazów wstępu do lasu

Inne zagrożenia(zakażenie bąblowcem, zjedzenie trujących grzybów i roślin, poparzenie roślinami (np. barszczem Sosnowskiego), wnyki i sidła kłusowników, niewypały i niewybuchy)

bąblowica, zatrucia pokarmowe, poparzenia skóry, urazy, śmierć

mycie owoców zebranych w lesie, zbieranie rozpoznanych grzybów i roślin, zachowanie ostrożności,

 

 

 1. Korzystanie ze ścieżek leśnych odbywa się na własną odpowiedzialność Gościa.
 2. W czasie burz i silnych wiatrów, lub bezpośrednio przed tymi zjawiskami, odwiedzający ścieżkę leśną powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić teren lasu.
 3. Psy powinny być wprowadzane tylko na smyczy.
 4. Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) mogą przebywać na terenie lasu wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych.
 5. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 6. W trakcie pobytu na terenie lasu, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu bądź śniegu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ elementy o konstrukcji drewnianej mogą być śliskie.
 7. Za wypadki na terenie lasu Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Pieszy ruch zwiedzających odbywa się po wyznaczonych ścieżkach w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów oraz innych roślin. Zejście ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 9. Na terenie lasu zabrania się
 • Niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin.
 • Niszczenia terenu, palenia ognisk w miejscach do tego nie przewidzianych.
 • Niszczenia elementów małej architektury, ogrodzeń, przewracania, przenoszenia ławek, przestawiania koszy, etykiet oraz wszelkich innych urządzeń i sprzętów.
 • Wprowadzania zmian w oznakowaniu roślin i kierunków trasy.
 • Zakłócania spokoju.
 • Jazdy pojazdami mechanicznymi.
 • Chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia budek lęgowych.
 • Jazdy rowerem w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 • Zaśmiecania terenu.
 • Rozstawiania namiotów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych.

PALENISKA NA TERENIE GOSPODARSTWA

 1. Palenie ognisk odbywa się wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego celu miejscu na terenie Gospodarstwa. Palenie ognisk poza wyznaczonym miejscem jest zabronione.
 2. Rozpalanie ognisk może odbywać się po uprzednim poinformowaniu Gospodarza.
 3. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania  z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 4. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w ognisku.
 5. Goście biorący udział w ognisku odpowiadają za bezpieczeństwo oraz teren w pobliżu palenisk.
 6. Niepełnoletni (osoby do 18 roku życia) mogą korzystać z miejsc do palenia ogniska tylko pod opieka opiekunów prawnych.
 7. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
 8. Goście/Gość organizujący ognisko na terenie Gospodarstwa jest zobowiązany do skutecznego zgaszenia ognia (zalewając woda, zasypując piaskiem) oraz pozostawienia miejsca paleniska w należytym porządku.
 9. Za szkody powstałe w miejscu paleniska, wyposażeniu (ławki, stoły, konstrukcje stalowe, etc) odpowiada Gość/Goście organizujący ognisko.
 10. Organizowanie ogniska jest dozwolone w godzinach od 7:00 do 22.00.

ZWIERZĘTA

 1. Na terenie Gospodarstwa dopuszczone jest przebywanie psów za dodatkową opłatą.
 2. Psy duże przebywają w kojcach na terenie Gospodarstwa.
 3. Psy małe (do 7 kg) mogą przebywać w pokoju Gościa w klatce kennelowej.
 4. Psy na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko na smyczy pod opieką Właściciela.
 5. Za szkody wyrządzone przez psy odpowiada Właściciel psa.

PASTWISKA DLA ZWIERZĄT

 1. Na terenie Gospodarstwa znajduję się pastwisko, na którym wypasane jest bydło.
 2. Pastwisko jest ogrodzone „pasterzem elektrycznym” o mocy 3,0 kV/ 7Amps, który jest oznakowany tabliczkami informacyjnymi.

Zabrania się:

 1. samowolnego wejścia na pastwisko
 2. dokarmiania zwierząt przebywających na pastwisku
 3. dotykania i zbliżania się do ogrodzenia

 

 1. W przypadku samowolnego wejścia na pastwisko Gospodarstwo nie odpowiada za wyrządzone szkody na życiu, zdrowiu i mieniu osoby, która dopuściła się wejścia.

W przypadku szkody spowodowanej (wypuszczenie bydła, uszkodzenie ogrodzenia, etc) przez osobę/osoby, która dopuściła się samowolnego  wejścia na pastwisko, za wszelkie koszty z daną szkodą związane obciążona zostanie osoba/osoby, która dopuściła się naruszenia niniejszych zasad.